Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch legte ab/verzichtete

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Rechenschaft ablegen
legte ab
göra reda för sig, redogöra, avlägga räkenskap
gjorde / redogjorde / avlade
Verb
Beichte ablegen
legte ab
avlägga bikt
avlade
religVerb
Zeugnis ablegen
legte ab
avlägga vittnesmål
avlade
Verb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
AG AB
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
seinen Doktortitel ablegen, auf seinen Doktortitel verzichten
legte ab/verzichtete
frånsäga sig sin doktortitel
frånsade sig
Verb
ablegen
legte abhat abgelegt

Schiff
lägga ut (skepp)
lade ut

skepp
navigVerb
den Amtseid m ablegen
legte ab
svära ämbetseden
svor
rechtVerb
einen Eid ablegen
legte ab
avlägga en ed
avlade
rechtVerb
eine schlechte Gewohnheit ablegen
legte ab
lägga bort en ovana
lade bort
Verb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
Rechenschaft f über etwas ablegen
legte ab
avlägga räkenskap för ngt
avlade
Verb
(ab)holen hämta -ar
(ab)waschbar tvättbar
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
(ab)holen hämta
ab jetzt härefter
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
Eier pl legen
legte
värpa ägg
värpade
zooloVerb
hau ab! dra åt helvete!
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
beiseite legen
legte beiseite
lägga undan, lägga åt sidan
lade undan / åt sidan
Verb
beiseitelegen
legte beiseite
lägga bort, lägga undan
lade, la
Verb
legen
legtehat gelegt
lägga lägger la(de) lagtVerb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
ein Examen ablegen, ein Examen bestehen
legte ab / bestand
avlägga en examen
avlade
Verb
den Präsidenteneid / Präsidenten-Eid ablegen
legte ab
svära presidentseden
svor
Verb
abstammen (von)
stammte ab
härstamma (från ngt.)
härstammade
Verb
sich abhärten
härtete ab
härda sig
härdade
Verb
abreisen
reiste abist abgereist
avresa
avrestehar avrest
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.09.2022 20:28:18
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken