Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch legte ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Beichte ablegen
legte ab
avlägga bikt
avlade
religVerb
Zeugnis ablegen
legte ab
avlägga vittnesmål
avlade
Verb
Rechenschaft ablegen
legte ab
göra reda för sig, redogöra, avlägga räkenskap
gjorde / redogjorde / avlade
Verb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
AG AB
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
den Amtseid m ablegen
legte ab
svära ämbetseden
svor
rechtVerb
einen Eid ablegen
legte ab
avlägga en ed
avlade
rechtVerb
ablegen
legte abhat abgelegt

Schiff
lägga ut (skepp)
lade ut

skepp
navigVerb
Rechenschaft f über etwas ablegen
legte ab
avlägga räkenskap för ngt
avlade
Verb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
eine schlechte Gewohnheit ablegen
legte ab
lägga bort en ovana
lade bort
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
(ab)holen hämta
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
(ab)holen hämta -ar
(ab)waschbar tvättbar
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
ab jetzt härefter
Eier pl legen
legte
värpa ägg
värpade
zooloVerb
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
beiseitelegen
legte beiseite
lägga bort, lägga undan
lade, la
Verb
beiseite legen
legte beiseite
lägga undan, lägga åt sidan
lade undan / åt sidan
Verb
legen
legtehat gelegt
lägga lägger la(de) lagtVerb
den Präsidenteneid / Präsidenten-Eid ablegen
legte ab
svära presidentseden
svor
Verb
ein Examen ablegen, ein Examen bestehen
legte ab / bestand
avlägga en examen
avlade
Verb
seinen Doktortitel ablegen, auf seinen Doktortitel verzichten
legte ab/verzichtete
frånsäga sig sin doktortitel
frånsade sig
Verb
abblenden
blendete ab

Auto
blända av
bländade av

bil
Verb
abmessen
maß abhat abgemessen
mäta av
mätte
Verb
Personal abbauen
baute ab
avveckla personal
avvecklade
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 04.10.2022 22:01:10
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken