Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch lag eng an - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen hamnaVerb
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
eng anliegen
lag eng an

(Kleidung)
sitta åt
om klädesplagg
Verb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
liegen
laghat gelegen
ligga, ligger
låghat legat
Verb
liegen
laghat gelegen
ligga, -er
låghar legat
Verb
vor Anker liegen
lag
ligga för ankar
låg
navigVerb
in Trümmern liegen
lag
ligga i spillror
låg
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an i (vid)Adverb
eng trångDA NO
eng snär
an tillAdverb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
brachliegen landw, auch fig
lag brach
ligga i träda (även bildligt)
låg
fig, landwVerb
nahe, eng; nahe, dicht an nära (unv. Adj.); nära (Adv.)
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
offen zutage liegen
laghat gelegen
ligga i öppen dag
låghar legat
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf der Lauer liegen
laghat gelegen
ligga lur
låghar legat
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
jemandem (Dativ) zu Füßen liegen
lag
ligga för någons fötter
låg

(bildligt)
figVerb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
laut Gesetz enligt lag
(an) ekeln äckla
an (räumlich) vid, (lodrätt)
(an)statt i.st.f. - i stället för
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
vorüberkommen an komma förbi
besser als bättre än
größer als större än
mehr als
zählbar
fler än
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
gebunden an fäst vid
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
interessiert an intresserad av
(an)haben ha har hade haft (på sig)
(an)probieren prova, -r, -de, -t
an, zu till
an sich i sig
(An-)Sicht syn -en -er
Kreuze an kryssa för
Denk an Tänk
(an)schauen titta -r-de-t (på)
an Bord ombord
Mangel an en avsaknad av
(an)heben lyfta -er
bei, an vid
nimmt an tar emot
an Land iland
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 06.12.2019 14:10:27
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon