Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch klichte an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen hamnaVerb
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
an tillAdverb
an i (vid)Präposition
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
(an)statt i.st.f. - i stället för
(an) ekeln äckla
mehr als
zählbar
fler än
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
vorüberkommen an komma förbi
besser als bättre än
größer als större än
mehr als (Menge) mer än
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
(komm) heran! kom an!
billiger als billigare än
noch nicht inte...än
an (räumlich) vid, (lodrätt)
noch immer än ännu
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
Denk an Tänk
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
bei,an vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
gebunden an fäst vid
nimmt an tar emot
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
(an)schauen titta -r-de-t (på)
bei, an vid
Kreuze an kryssa för
an, bei vid
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
(An-)Sicht syn -en -er
Mangel an en avsaknad av
an, am vid
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
(an)haben ha har hade haft (på sig)
(an)probieren prova, -r, -de, -t
an, zu till
an sich i sig
Obstkuchen m, Früchtekuchen m fruktkaka, -an, -orSubstantiv
an Wert verlieren
verlor
tappa i värde
tappade
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 01.12.2022 4:29:38
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken