Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch kam an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
Konjugieren ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
ankommen
kam anist angekommen
ankomma
ankomhar ankommit
Verb
an tillAdverb
an i (vid)Präposition
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
kam kom
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
bei jemandem Anklang finden, bei jemandem gut ankommen
fand / kam anhat gefunden / ist angekommen
slå an ngn
slog anhar slagit an
Verb
ankommen; das Ziel erreichen
kam an
komma fram (nå målet)
kom fram
Verb
(nicht) gegen jemanden ankommen
kam an
(inte) kunna göra sig gällande mot ngn, (inte) ngnVerb
anlangen, ankommen intransitiv
langte an, kam an(ist) angelangt, (ist) angekommen
anlända
anlände
Verb
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
(an)haben ha har hade haft (på sig)
höher als högre än
(an)probieren prova, -r, -de, -t
lieber...als hellre...än
noch immer än ännu
noch nicht inte än
lieber ... als hellre ... än
mehr als
zählbar
fler än
größer als större än
besser als bättre än
vorüberkommen an komma förbi
grenzen an gränsa till (gränsar)
(komm) heran! kom an!
(an) ekeln äckla
(an)statt i.st.f. - i stället för
an (räumlich) vid, (lodrätt)
sie kam hon kom
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
Mangel an en avsaknad av
weniger als mindre än
mehr als (Menge) mer än
an, bei vid
nimmt an tar emot
Kamm m en kamSubstantiv
herkommen
kam her
komma hit
kom hit
Verb
kommen
kamist gekommen
komma kommer kom kommitVerb
zustande kommen
kam
komma till stånd
kom
Verb
zurückkommen
kam zurück
komma tillbaka
kom tillbaka
Verb
zurechtkommen
kam zurechtist zurechtgekommen
klara sig
klarade sig

reda sig
Verb
bei,an vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
gebunden an fäst vid
bei, an vid
an, zu till
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 04.02.2023 2:47:22
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken