Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch holte an - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
Konjugieren ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
holen
holte
hämta -r -de -tVerb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
an i (vid)Adverb
an tillAdverb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
herausholen
holte herausherausgeholt
hämta ut (hämtar)
hämta uthämtade uthämtat ut
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
mehr als
zählbar
fler än
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
an (räumlich) vid, (lodrätt)
(an)statt i.st.f. - i stället för
(an) ekeln äckla
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
vorüberkommen an komma förbi
größer als större än
mehr als (Menge) mer än
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
(komm) heran! kom an!
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
billiger als billigare än
noch nicht inte...än
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
besser als bättre än
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
(an)schauen titta -r-de-t (på)
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
Atem m holen
holte
hämta andan
hämtade
Verb
bei,an vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
gebunden an fäst vid
bei, an vid
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
nimmt an tar emot
Denk an Tänk
(An-)Sicht syn -en -er
an sich i sig
an, zu till
(an)probieren prova, -r, -de, -t
(an)haben ha har hade haft (på sig)
an, bei vid
Kreuze an kryssa för
an, am vid
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.07.2019 13:19:39
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon