Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch hielt/erachtete/betrachtete/sah an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
halten, erachten, betrachten, ansehen
hielt/erachtete/betrachtete/sah an
anse
ansåghar ansett

betrakta
Verb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an i (vid)Adverb
an tillAdverb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
blieb, blieb stehen, hielt an stannade
betrachten, anschauen
betrachtete / schaute an
betrakta, beskåda
betraktade/beskådade
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
jemanden scharf ansehen
sah anhat angesehen
spänna ögonen i ngn
spände
Verb
anhalten (z.B. an Tankstelle)
hielt an
stanna till
stannade till
Verb
sich an etwas sattsehen
sah sich satt
se sig mätt ngt
såg sig mätt
Verb
hinaussehen
sah hinaus
se ut - ser ut - såg ut - sett ut
~ ur ett fönster o. dyl.
Verb
Konjugieren fernsehen
sah fernhat ferngesehen
titta tv, se tv; kolla tv ugsVerb
sah ein insåg
1.-3. Person, Sg./Pl.
Verb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
sehen
sahhat gesehen
se, ser, såg, settVerb
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
an (räumlich) vid, (lodrätt)
(an)statt i.st.f. - i stället för
(an) ekeln äckla
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
vorüberkommen an komma förbi
besser als bättre än
größer als större än
zurücksehen
sah zurück
se tillbaka
såg tillbaka
Verb
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
flüchtig sehen
sah
skymta (se en skymt av)
skymtade
Verb
Denk an Tänk
an Land iland
gebunden an fäst vid
nimmt an tar emot
bei, an vid
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
(an)schauen titta -r-de-t (på)
Kreuze an kryssa för
voraussehen
sah voraus
förutse
förutsåg
Verb
(An-)Sicht syn -en -er
an sich i sig
an, zu till
mehr als
zählbar
fler än
(an)haben ha har hade haft (på sig)
an, bei vid
an, am vid
Mangel an en avsaknad av
(an)probieren prova, -r, -de, -t
noch immer än ännu
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.09.2021 11:27:34
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken