Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch ging an / packte an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
angehen, anpacken
ging an / packte an

ein Problem ~
tackla
tacklade

~ ett problem
Verb
packen
packte
packa, -r, -de, -tVerb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an i (vid)Adverb
an tillAdverb
ging verb gick verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
an Bord des Flugzeugs gehen
ging
borda flygplanet
bordade
Verb
jemanden an der Gurgel packen
packte
ta struptag ngn
tog
Verb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
untergehen
ging unterist untergegangen
under
gickgått
Verb
an (räumlich) vid, (lodrätt)
bei,an vid
Mangel an en avsaknad av
(an)statt i.st.f. - i stället för
(an) ekeln äckla
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
vorüberkommen an komma förbi
besser als bättre än
größer als större än
mehr als
zählbar
fler än
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
(an)probieren prova, -r, -de, -t
an, am vid
(an)schauen titta -r-de-t (på)
(an)heben lyfta -er
bei, an vid
nimmt an tar emot
gebunden an fäst vid
an Land iland
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
gehen
gingist gegangen
gå, går, gick, gåttVerb
an, bei vid
Denk an Tänk
Kreuze an kryssa för
(An-)Sicht syn -en -er
an sich i sig
an, zu till
noch nicht inte än
(an)haben ha har hade haft (på sig)
lieber ... als hellre ... än
lieber...als hellre...än
noch immer än ännu
billiger als billigare än
einpacken
packte ein
packa in (oder ned), Geschenk/present: slå in, Sachen/saker: packa ihopVerb
interessiert an intresserad av
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 24.07.2021 15:19:37
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken