Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch fing an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
Konjugieren ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
einfangen
fing eineingefangen
infånga
infångadeinfångat
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
an i (vid)Präposition
an tillAdverb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
(nochmal) von vorn anfangen
fing an
börja ny kula
började
Verb
mehr als
zählbar
fler än
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
an (räumlich) vid, (lodrätt)
(an)statt i.st.f. - i stället för
(an) ekeln äckla
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
besser als bättre än
größer als större än
(komm) heran! kom an!
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
mehr als (Menge) mer än
billiger als billigare än
noch nicht inte...än
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
vorüberkommen an komma förbi
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
(an)schauen titta -r-de-t (på)
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
auffangen
fing auf
snappa (fånga) upp
snappade/fångade upp
Verb
bei,an vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
nimmt an tar emot
bei, an vid
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
gebunden an fäst vid
Denk an Tänk
(an)probieren prova, -r, -de, -t
Mangel an en avsaknad av
an, am vid
Kreuze an kryssa för
an, bei vid
(an)haben ha har hade haft (på sig)
an, zu till
an sich i sig
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 04.02.2023 0:33:32
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken