Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch fand / kam an - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen hamnaVerb
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
finden
fandgefunden
finna finner fann funnitVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
bei jemandem Anklang finden, bei jemandem gut ankommen
fand / kam anhat gefunden / ist angekommen
slå an ngn
slog anhar slagit an
Verb
ankommen
kam anist angekommen
ankomma
ankomhar ankommit
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
an tillAdverb
kam kom
an i (vid)Adverb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
(nicht) gegen jemanden ankommen
kam an
(inte) kunna göra sig gällande mot ngn, (inte) ngnVerb
ankommen; das Ziel erreichen
kam an
komma fram (nå målet)
kom fram
Verb
anlangen, ankommen intransitiv
langte an, kam an(ist) angelangt, (ist) angekommen
anlända
anlände
Verb
an etwas (Dativ) Gefallen finden
fand
fastna för ngt
fastnade

tycka om ngt
Verb
Kreuze an kryssa för
(An-)Sicht syn -en -er
an sich i sig
(an)haben ha har hade haft (på sig)
an, zu till
(an)probieren prova, -r, -de, -t
(an)schauen titta -r-de-t (på)
an, bei vid
Denk an Tänk
lieber...als hellre...än
interessiert an intresserad av
an Bord ombord
Mangel an en avsaknad av
(an)heben lyfta -er
bei, an vid
nimmt an tar emot
gebunden an fäst vid
an Land iland
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
bei,an vid
Halt m finden
fand
fäste -et
fick
Verb
an, am vid
noch nicht inte...än
noch immer än ännu
zurechtkommen
kam zurechtist zurechtgekommen
klara sig
klarade sig

reda sig
Verb
noch nicht inte än
lieber ... als hellre ... än
mehr als
zählbar
fler än
höher als högre än
größer als större än
weniger als mindre än
(komm) heran! kom an!
Kamm m en kamSubstantiv
herkommen
kam her
komma hit
kom hit
Verb
kommen
kamist gekommen
komma kommer kom kommitVerb
zustande kommen
kam
komma till stånd
kom
Verb
zurückkommen
kam zurück
komma tillbaka
kom tillbaka
Verb
sie kam hon kom
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 07.07.2020 14:52:34
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken