Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch erlitt / litt an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
erleiden, leiden an...
erlitt / litt anhat erlitten / gelitten
drabbas av...
drabbades
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
an i (vid)Präposition
an tillAdverb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
leiden an + Dativ
litthat gelitten
lida av (lider) (av en sjukdom)
ledhar lidit
medizVerb
an Übergewicht leiden
litthat gelitten
lida av övervikt
ledhar lidit
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
(an) ekeln äckla
(an)statt i.st.f. - i stället för
mehr als (Menge) mer än
an (räumlich) vid, (lodrätt)
vorüberkommen an komma förbi
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
noch nicht inte än
besser als bättre än
größer als större än
mehr als
zählbar
fler än
lieber ... als hellre ... än
(komm) heran! kom an!
noch immer än ännu
Mangel an en avsaknad av
noch nicht inte...än
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
billiger als billigare än
an, am vid
an Bord ombord
an, bei vid
leiden
litthat gelitten
lida, lider, led, liditVerb
leiden
litthat gelitten
lida lider led liditVerb
bei,an vid
an Land iland
gebunden an fäst vid
nimmt an tar emot
bei, an vid
(an)heben lyfta -er
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
interessiert an intresserad av
an sich i sig
(an)haben ha har hade haft (på sig)
(an)probieren prova, -r, -de, -t
(an)schauen titta -r-de-t (på)
an, zu till
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.11.2022 14:20:50
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken