Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch berührte / rühte an / fasste an / tastete an - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen hamnaVerb
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
berühren, anrühren, anfassen, antasten
berührte / rühte an / fasste an / tastete an
röra vid
rörde vid

Partikelverb; Betonung liegt auf "vid"
Verb
berühren
berührte
beröra, vidröra
berörde/vidrörde
Verb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
etwas berühren
berührte
röra vid ngt, beröra ngt
rörde vid / berörde
Verb
ruhen
ruhte
vila
vilade
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
an tillAdverb
an i (vid)Adverb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
etwas streifen, etwas berühren
streifte/berührte
nudda vid ngt, nuddar nuddade nuddat nudda
nuddade
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
die Frage streifen, berühren
streifte/berührte
snudda vid frågan
snuddade
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
sich an den Kopf fassen
fasste
ta sig för pannan
tog
figVerb
Fuß fassen
fasste
fotfäste
fick
Verb
noch nicht inte än
(an) ekeln äckla
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
vorüberkommen an komma förbi
besser als bättre än
größer als större än
mehr als
zählbar
fler än
lieber ... als hellre ... än
lieber...als hellre...än
zusammenfassen
fasste zusammen
sammanfatta
sammanfattade
Verb
höher als högre än
weniger als mindre än
mehr als (Menge) mer än
billiger als billigare än
noch nicht inte...än
(an)statt i.st.f. - i stället för
auffassen
fasste auf
uppfatta
uppfattade
Verb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
(komm) heran! kom an!
noch immer än ännu
an (räumlich) vid, (lodrätt)
(An-)Sicht syn -en -er
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
gebunden an fäst vid
nimmt an tar emot
bei, an vid
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
(an)schauen titta -r-de-t (på)
Denk an Tänk
Kreuze an kryssa för
(an)heben lyfta -er
an sich i sig
Mangel an en avsaknad av
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.10.2019 22:24:06
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon