Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch band fest/an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
Konjugieren ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
Fest, Feier fest -en
Feier, Fest f fest, enSubstantiv
Fest n -e fest -en -er uSubstantiv
feiern (Fest)
feierte
festa
festade

på fest
Verb
festbinden, anbinden verb
band fest/anhat festgebunden/angebunden
knyta fast
knöt fasthar knutit fast
Verb
Party, Fest fest (-en, -er, -erna)
Fest n -e skiva -n -or (fest)Substantiv
Band m Bände{pl} m
Buch
band n
bokband, volym
Substantiv
am laufenden Band löpande band
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
Fest n kalas -et --Substantiv
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an i (vid)Präposition
an tillAdverb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
bereite ein fest vor förbered en fest
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
aufnehmen (auf Band)
hat aufgenommen
spela in (på band)Verb
Feier f n, Fest n -e fest, -en, kalas -et
fest an etwas glauben tro fullt och fast ngt
festbinden, anbinden
band festhat festgebunden
binda fastVerb
aktuelle Besetzung f (einer Band) aktuella medlemmar pl (i ett band)Substantiv
ein Fest organisieren
organisierte
ordna en fest, -r -de -tVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
sich an etwas festklammern
klammerte sich fest
klänga sig fast vid något
klängde sig fast
Verb
sich an etwas festklammern
klammerte sich fest
klamra sig fast vid något
klamrade sig fast
Verb
Band n, Bänder pl
zum Binden
band n
något som binder, även anatomisk
Substantiv
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
jemanden an sich binden
bandhat gebunden
knyta ngn till sigfigVerb
binden (bindet, band, hat gebunden) binda (binder, band, bundit, bunden)Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
(an)schauen titta -r-de-t (på)
interessiert an intresserad av
an Bord ombord
(an)heben lyfta -er
noch immer än ännu
bei, an vid
nimmt an tar emot
gebunden an fäst vid
an Land iland
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
Denk an Tänk
bei,an vid
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
(komm) heran! kom an!
mehr als (Menge) mer än
billiger als billigare än
noch nicht inte...än
noch nicht inte än
(An-)Sicht syn -en -er
Kreuze an kryssa för
besser als bättre än
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.01.2023 17:05:01
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken