Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch größer werden - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren kennen transitiv
kannte(hat) gekannt
nas kirin
nas kirin nas kir(im,î,-,in,in,in)nas kirî
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen
Konjugieren gihaştin [intrans.]
gihaştingihaşt(im,î,-,in,in,in)gihaştî

Präsensstamm: gihêj, gihîj
Verb
Konjugieren kennen
kanntegekannt

Türkçe: bilmek
zanîn
zanîn: Hîn bûm, fêr bûn, hay jê jebûn, pê beled bûn, têgihiştin. pê derxistin, nasîn [ Präsens: dizane (3.Pers. Sing.), Imperativ: bizane]
Verb
Konjugieren ankommen
kam anangekommen
gihan
gih
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
Konjugieren nachlassen transitiv
ließ nach(hat) nachgelassen
kêm kirin
kêm kir(im,î,-,in,in,in)kêm kirî
Verb
Konjugieren arbeiten transitiv
arbeitetegearbeitet
kar kirin
kar kir(im,î,-,in,in,in)kar kirî;
Verb
Konjugieren nachlassen transitiv
nachließ(hat) nachgelassen
Konjugieren eware kirin
eware kir(im,î,-,in,in,in)eware kirî
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog ab(ist) abgeflogen
rabûn intrans.
rabûnrabû(m,yî,-,n,n,n)rabûyî
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
meşinVerb
Konjugieren arbeiten
arbeitetegearbeitet

Imparativ,Befehlsform:arbeite!
xebitîn,
bixebite!
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
herîn
her

Präteritum-Stamm: her
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog abist abgeflogen
firîn intrans.
firînfir(îm,iyî,î,în,în,în)
Verb
Konjugieren gehen intransitiv
gingist gegangen
Konjugieren çûn [intrans.] (Soranî)
çûnççû
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist)angekommen

kaus. Verb im Kurdischen von hatin = anîn
kaus gihanîn
gihanîngihanî
Verb
Deklinieren Wunsch [sehnlicher Wunsch, großer Wunsch] Wünsche m Deklinieren meraq meraq f
~mereq, meraq
Substantiv
Deklinieren Existenz -en f
~, (Da)sein (n), Werden (n)
Deklinieren buyîn Sup. (bûyîn) f Substantiv
Konjugieren geben transitiv
gab(hat) gegeben

Phrygisch: da-, Infinitiv: dadón; Persisch: dâdan
Konjugieren dan [vtr]
danda(m,yî,-,n,n,n)dayî
Verb
größer /mehr werden intransitiv
wurde größer/mehrist größer/mehr geworden
zêde bûnVerb
größer werden, expandieren intransitiv
größer werdenwurde größer(ist) größer geworden
fireh bûn
fireh bû(m,yî,-,n,n,n)fireh bûyî
Verb
Konjugieren kennen transitiv
kanntehat gekannt

(Soranî): naskrdn, auch naskin ausgesprochen
nas kirdin (Soranî)
nas kirdin nas kird
Verb
Deklinieren großer Tonkrug Tonkrüge m kûp mSubstantiv
Deklinieren großer Bruder großen Brüder m
Türkçe: abi
kek an kak m
kek an jî kak: 1. Birayê mirov ê mezin. 2. 2. Ji bo rêzgirtinê ji kesê çend sala mirov mezintire re jî tê gotin. Tirkî: abi
Substantiv
beendet werden
wurde beendetbeendet geworden
qedîyanVerb
gespannt werden
wurde gespanntgespannt geworden
vekişîn
vekiş
Verb
gesehen werden
wurde gesehengesehen geworden
xuyan
xuy
Verb
gestopft werden
wurde gestopftgestopft geworden
repisîn
repis
Verb
gespalten werden
wurde gespaltengespalten geworden
derizînVerb
gespannt werden
wurde gespanntgespannt geworden
vekişîn
vekişvekişî
Verb
umgebracht werden intransitiv
wurde umgebrachtumgebracht geworden
hatin qirê
hat(im,î,-,in,in,in) qirêhatî qirê

hatin qirê
Verb
werden bûn (2)Verb
atemlos werden intransitiv nefes li kesekî çikiyan
Präsensbildung: di+çik+i+y+Personalendungen
Verb
Deklinieren Verspätung, (auch: das später werden gemeint -en f derengîSubstantiv
geboren werden intransitiv
wurde geborenist geboren worden
welidîn
Präsensstamm: welid
Verb
geboren werden intransitiv
wurde geboren(ist) geboren geworden
hatin dinyê
hat(im,î,-,in,in,in) dinyêhatî dinyê
Verb
schwach werden intransitiv
wurde schwach(ist) schwach geworden
qels bûn
qels bû(m,yî,-,n,n,n)qels bûyî
Verb
gefühllos werden intransitiv
wurde gefühllos (ist) gefühllos geworden
tevizîn
teviztevizî
Verb
müde sein
müde sein war müdemüde gewesen

~, müde werden
westanVerb
kühl werden intransitiv
wurde kühl (ist) kühl geworden
bûn honik
bû(m,yî,-,n,n,n) honikbûyî honik
Verb
offensichtlich werden intransitiv
wurde offensichtlichist offensichtlich geworden
xuyînVerb
bekannt werden intransitiv
wurde bekannt(ist) bekannt geworden
diyar bûn
bû(m,yî,-,n,n,n) diyardiyar bûyî
Verb
faltig werden intransitiv
faltig werden wurde faltigist faltig geworden
qurmiçînVerb
dehnen (gedehnt werden) intransitiv
dehnendehnte(ist) gedehnt
fireh bûn
fireh bû(m,yî,-,n,n,n)fireh bûyî
Verb
still werden intransitiv
wurde still(ist) still geworden
seqirîn
seqirseqirî
Verb
leicht werden intransitiv
wurde leicht(ist) leicht geworden
bûn hêsan [intrans.] [bûn²]
bûn hêsanbû(m,yî,-,n,n,n) hêsanbûyî hêsan
Verb
verstädtet werden intransitiv
wurde verstädtetist verstädtet worden
bûn bajarî
bûn bajarî bû bajarî
Verb
versetzt werden intransitiv
wurde versetztist versetzt worden
veweşîn [intrans.]
veweşînveweşveweşî
Verb
erwachsen werden intransitiv
wurde erwachsen(ist) erwachsen geworden
kemilîn [vitr]
kemilînkemilî(m,yî,-,n,n,n)

Präsens: ich reife / ez dikemilim; du reifst /tu dikemilî; er,sie,es reift /ew dikemile; wir reifen/ em dikemilin; ihr reift / hûn dikemilin; sie reifen / ew dikemilin;
Verb
ohnmächtig werden intransitiv
wurde ohnmächtig(ist) ohnmächtig geworden
bûn xayîz [vitr]
bûn xayîzbû(m,yî,-,n,n,n) xayîzbûyî xayîz
Verb
übergeben werden intransitiv
wurde übergeben(ist) übergeben worden
bûn teslîm [intrans] [bûn²]
bûn teslîm bû(m,yî,-,n,n,n) teslîm
Verb
frisch werden intransitiv
wurde frisch(ist) frisch geworden
bûn honik
bû(m,yî,-,n,n,n) honikbûyî honik
Verb
gebärt werden intransitiv
wurde gebärtist gebärt worden
welidînVerb
ausgereift werden intransitiv
wurde ausgereift(ist) ausgereift geworden
kemilîn [vitr]
kemilînkemilî(m,yî,-,n,n,n)

Präsens: ich reife / ez dikemilim; du reifst /tu dikemilî; er,sie,es reift /ew dikemile; wir reifen/ em dikemilin; ihr reift / hûn dikemilin; sie reifen / ew dikemilin;
Verb
Konjugieren gehen intransitiv
ging(ist) gegangen

ich gehe ging bin gegangen du gehst gingst bist gegangen er,sie,es geht ging ist gegangen wir gehen gingen sind gegangen ihr geht gingt seid gegangen sie gehen gingen sind gegangen
Konjugieren çûn
çû(m,yî,-,n,n,n)çûyî

ez biçim çûbim diçim tu biçî çûbî diçî ew biç çûbe diç em biçine çûbin diçin hûn biçin çûbin diçin ew biçin çûbin diçin
Verb
sichtbar werden intransitiv
wurde sichtbarist sichtbar geworden
xuyînVerb
gesteckt voll werden
wurde gesteckt vollgesteckt voll geworden
repisîn
repis
Verb
müde werden intransitiv
wurde müdeist müde geworden
betilîn
Präsensstamm: betil
Verb
irrsinnig werden intransitiv
wurde irrsinnig(ist) irrsinnig geworden
bûn dîn [vitr]
bûn dînbû(m,yî,-,n,n,n) dîn
Verb
gestehen (verhört werden)
gestehengestandgestanden
mukir hatin
mukir hat(im,î,-,in,in,in)mukir hatî
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 14.10.2019 8:21:32
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon