Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Verben konjugieren. 202 konjugierte Verben. - pauker.at


Verb suchen und bearbeiten:
teng kirin2013-08-27 09:34:39SindbadkaroL
InfinitivPartizip PräsensPartizip PerfectGerundiumUnterschiede in orange zu
teng kirinteng kîteng kirîtengkirin {f}teng kirin
+/-bûn (1) sein
EinzahlMehrzahl
eztu ewemhûnew
Präsensez teng dikimte teng dikîew teng dikeem teng dikinhûn teng dikinew teng dikin
bûn (1) seinmin teng kir (*teng kirim mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez)te teng kir (*teng kirî mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez)wî,wê teng kir (*teng kir mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.) me teng kir (*teng kirin mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we teng kir (*teng kirin mit Objekt, Obj. 2.Pers.Mz.)wan teng kir (*teng kir mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
Präteritum Imperfekt (mehrmals, wiederholt, über eine längere Zeitspanne Vergangenheit/Imperfekt)min teng dikir (*teng dikirim mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez)te teng dikir (*teng dikirî mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez.)wî,wê teng dikir(*teng dikir mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.)me teng dikir (*teng dikirin mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we teng dikir (*teng dikirin mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez.)wan teng dikir (*teng dikirin mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
bûn (1) seinez (d)ê teng bikimtu (d)ê teng bikîew (d)ê teng bikeem (d)ê teng bikinhûn (d)ê teng bikinew (d)ê teng bikin
Konditional Imin dê teng bikira (*teng bikirama mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez)te dê teng bikirayî (*teng bikirayî mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez)wî,wê teng bikira (*teng bikira mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.)me dê teng bikira (*teng bikirana mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we dê teng bikira (*teng bikirana mit Objekt, Obj. 2.Pers.Mz.)wan dê teng bikira (*teng bikira mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
Konditional IImin dê teng kiriba (*teng kiribama mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez)te dê teng kiriba (*teng kiribayî mit Objekt, Obj.2.Pers.Ez.)wî,wê dê teng kiriba (*teng kiriba mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.)me dê teng kiriba (*teng kiribana mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we dê teng kiriba (*teng kiribana mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez.)wan dê teng kiriba (*teng kiribana mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
bûn (1) seinmin teng kiriye (*teng kirime mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez)te teng kiriye (*teng kiriyî mit Objekt, Obj.2.Pers.Ez.)ew teng kiriye (*teng kiriye mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.)me teng kiriye (*teng kirine mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we teng kiriye (*teng kirine mit Objekt, Obj. 2.Pers. Mz.)wan teng kiriye (*teng kirine mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz)
bûn (1) seinmin teng kiribû (*teng kiribûm mit Objekt, Obj.1.Pers.Ez.)te teng kiribû (*teng kiribûyî mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez.)wî,wê teng kiribû (*teng kiribû mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.)me teng kiribû (*teng kiribûn mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we teng kiribû (*teng kiribûn mit Objekt, Obj. 2.Pers.Mz.)wan teng kiribû (*teng kiribûn mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
bûn (1) seinmin dê teng kiribe (*teng kiribim mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez.) te dê teng kiribî (*teng kiribî mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez.) wî,wê dê teng kiribe (*teng kiribe mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.) me dê teng kiribe (*teng kiribin mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.) we dê teng kiribe (*teng kiribin mit Objekt, Obj. 2.Pers.Mz.)wan dê teng kiribe (*teng kiribin mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
Zeit
EinzahlMehrzahl
1. Person....
2. Person....
3. Person....
+/-bûn (1) sein
EinzahlMehrzahl
eztu ewemhûnew
Präsensteng bike!teng bike!teng bike!teng bikin!teng bikin!teng bikin!Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken