Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Finnisch Deutsch machte an - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschFinnischKategorieTyp
Konjugieren ankommen saapua, saavun + wohin (in/lle)Verb
an den Bettelstab bringen saattaa keppikerjäläiseksiRedewendung
an ääreenAdverb
an py
ich habe Arbeit in Berlin bekommen an Feier
an Heiligabed jouluaattona
an Heiligabed antaa lahjaksi
vorbeifahren an ajaa ohi
(an)heben nostaa, nostan, nostin, nostanut (1)
An-/Beschaffung hankinta
adressieren (an) osoittaa (jklle)
zu, an luo
verärgert
Beispiel:Liisa ist verärgert über diese Sache.
Ich bin stark verärgert.
harmissa(an)
Beispiel:Liisa on harmissaan siitä asiasta.
Olen kovasti harmissani .
Adjektiv
an, entlang varrella, varrelta, varrelle (Gen. + varrella)
studieren an opiskella (opiskelen) -ssa/ä
Aufwand an jkn käyttö
an irgendeinem jonakin
an (+Ortsangabe) kohdalta
an Ostern pääsiäisänä
teilnehmen an ottaa osaa johonkin
an, neben rinnalle
pyhäpäivänä/pyhinä an Feiertagen
Karte f kart|ta, -anSubstantiv
absichtlich tahalla+anAdjektiv
an-, verordnen käskeä
an Feiertagen pyhäpäivänä/pyhinä
an-/zusammenstoßen törmäillä
gewöhnen an totuttaa (+ill)
an welchem minä
an (örtlich) luo, luona (meist durch Kasus ausgedrückt)
(an)glotzen töllistellä
an welchem minä zu: mikä, minkä, mitä
amüsiert sein, Vergnügen an etwas finden
Beispiel:Liisa fand riesiges Vergnügen an Markkus Geschichten.
huvittunut
Beispiel:Liisa oli kovasti huvittunut Markun jutuista.
Adjektiv
von nun an tästä lähtien
von jetzt an tästä lähin
von Anfang an alusta alkaen
sich anlehnen an nojata, nojautua
ich rufe an soitan
zum Andenken an muistoksi
neben, bei, an ääressä
an-, verwendbar; passend soveltuva, -n
Wer ruft an? Kuka soittaa?
an der Kapelle kapelin kohdalta
wer fängt an? kuka aloittaa?
etwas aussetzen an moittia
Schau mich an! Katso minua!
an der Tafel laidassa
an etwas teilnehmen osallistua
an Zahlungs Statt maksun sijasta
Grüße an Kirsi terveisiä Kirsille
Grüße an Kerstin terveisiä Kerstinille
Fang nicht an! Älä aloita!
an irgendeinem Abend jonakin iltana
an etwas erkranken sairastua
wem, an wen kenelle (zu: kuka, kenen, ketä)
Anstoß nehmen an panna pahakseen
an sich, eigentlich itse asiassa
an Land gehen nousta maihin
an Gott glauben uskoa Jumalaan
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 28.11.2020 15:53:45
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken