Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Finnisch Deutsch kom an/berodde på

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschFinnischKategorieTyp
Konjugieren ankommen saapua, saavun + wohin (in/lle)Verb
an den Bettelstab bringen saattaa keppikerjäläiseksiRedewendung
Statue f paSubstantiv
doch, wohl pa/pä
an py
an ääreenAdverb
(an)heben nostaa, nostan, nostin, nostanut (1)
(an)glotzen töllistellä
an, neben rinnalle
teilnehmen an ottaa osaa johonkin
an Ostern pääsiäisänä
an (+Ortsangabe) kohdalta
an irgendeinem jonakin
Aufwand an jkn käyttö
studieren an opiskella (opiskelen) -ssa/ä
an, entlang varrella, varrelta, varrelle (Gen. + varrella)
adressieren (an) osoittaa (jklle)
zu, an luo
An-/Beschaffung hankinta
an welchem minä zu: mikä, minkä, mitä
vorbeifahren an ajaa ohi
an-, verordnen käskeä
an Heiligabed antaa lahjaksi
an (örtlich) luo, luona (meist durch Kasus ausgedrückt)
gewöhnen an totuttaa (+ill)
an-/zusammenstoßen törmäillä
an Feiertagen pyhäpäivänä/pyhinä
an welchem minä
absichtlich tahalla+anAdjektiv
an Heiligabed jouluaattona
Karte f kart|ta, -anSubstantiv
pyhäpäivänä/pyhinä an Feiertagen
ich habe Arbeit in Berlin bekommen an Feier
verärgert
Beispiel:Liisa ist verärgert über diese Sache.
Ich bin stark verärgert.
harmissa(an)
Beispiel:Liisa on harmissaan siitä asiasta.
Olen kovasti harmissani .
Adjektiv
amüsiert sein, Vergnügen an etwas finden
Beispiel:Liisa fand riesiges Vergnügen an Markkus Geschichten.
huvittunut
Beispiel:Liisa oli kovasti huvittunut Markun jutuista.
Adjektiv
wer fängt an? kuka aloittaa?
an der Tafel laidassa
von jetzt an tästä lähin
an etwas teilnehmen osallistua
von Anfang an alusta alkaen
ich rufe an soitan
sich anlehnen an nojata, nojautua
Schau mich an! Katso minua!
Grüße an Kirsi terveisiä Kirsille
etwas aussetzen an moittia
an Zahlungs Statt maksun sijasta
an Gott glauben uskoa Jumalaan
Grüße an Kerstin terveisiä Kerstinille
Fang nicht an! Älä aloita!
an irgendeinem Abend jonakin iltana
an etwas erkranken sairastua
wem, an wen kenelle (zu: kuka, kenen, ketä)
an sich, eigentlich itse asiassa
an Land gehen nousta maihin
Seite an Seite, nebeneinander rinnakkain
von da an siitä alkaen
an der Esplanade Esplanadilla
mir, an mich minulle (zu: minä, minun, minua)
an der Kapelle kapelin kohdalta
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.01.2022 8:40:17
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken