Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Finnisch Deutsch gab an - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschFinnischKategorieTyp
Konjugieren ankommen saapua, saavun + wohin (in/lle)Verb
an den Bettelstab bringen saattaa keppikerjäläiseksiRedewendung
an ääreenAdverb
an py
studieren an opiskella (opiskelen) -ssa/ä
adressieren (an) osoittaa (jklle)
an Heiligabed antaa lahjaksi
vorbeifahren an ajaa ohi
(an)heben nostaa, nostan, nostin, nostanut (1)
An-/Beschaffung hankinta
zu, an luo
an irgendeinem jonakin
an, entlang varrella, varrelta, varrelle (Gen. + varrella)
Aufwand an jkn käyttö
pyhäpäivänä/pyhinä an Feiertagen
an (+Ortsangabe) kohdalta
an Ostern pääsiäisänä
teilnehmen an ottaa osaa johonkin
an, neben rinnalle
ich habe Arbeit in Berlin bekommen an Feier
an Heiligabed jouluaattona
Karte f kart|ta, -anSubstantiv
gewöhnen an totuttaa (+ill)
verärgert
Beispiel:
harmissa(an)
Beispiel:
Adjektiv
(an)glotzen töllistellä
an (örtlich) luo, luona (meist durch Kasus ausgedrückt)
an welchem minä
an welchem minä zu: mikä, minkä, mitä
an-/zusammenstoßen törmäillä
an-, verordnen käskeä
absichtlich tahalla+anAdjektiv
an Feiertagen pyhäpäivänä/pyhinä
ich rufe an soitan
von jetzt an tästä lähin
an etwas teilnehmen osallistua
von Anfang an alusta alkaen
sich anlehnen an nojata, nojautua
an-, verwendbar; passend soveltuva, -n
Schau mich an! Katso minua!
Wer ruft an? Kuka soittaa?
an der Kapelle kapelin kohdalta
zum Andenken an muistoksi
an Zahlungs Statt maksun sijasta
etwas aussetzen an moittia
an der Tafel laidassa
wer fängt an? kuka aloittaa?
Grüße an Kirsi terveisiä Kirsille
Grüße an Kerstin terveisiä Kerstinille
Fang nicht an! Älä aloita!
an irgendeinem Abend jonakin iltana
an etwas erkranken sairastua
wem, an wen kenelle (zu: kuka, kenen, ketä)
an sich, eigentlich itse asiassa
an Land gehen nousta maihin
an Gott glauben uskoa Jumalaan
von nun an tästä lähtien
Seite an Seite, nebeneinander rinnakkain
von da an siitä alkaen
an der Esplanade Esplanadilla
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.05.2019 5:09:23
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon