Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Finnisch Deutsch an??lise

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschFinnischKategorieTyp
Konjugieren ankommen saapua, saavun + wohin (in/lle)Verb
an den Bettelstab bringen saattaa keppikerjäläiseksiRedewendung
an ääreenAdverb
an py
an, entlang varrella, varrelta, varrelle (Gen. + varrella)
(an)heben nostaa, nostan, nostin, nostanut (1)
An-/Beschaffung hankinta
zu, an luo
adressieren (an) osoittaa (jklle)
an irgendeinem jonakin
studieren an opiskella (opiskelen) -ssa/ä
Aufwand an jkn käyttö
an Heiligabed antaa lahjaksi
an (+Ortsangabe) kohdalta
an Ostern pääsiäisänä
an, neben rinnalle
vorbeifahren an ajaa ohi
teilnehmen an ottaa osaa johonkin
an Heiligabed jouluaattona
an-/zusammenstoßen törmäillä
ich habe Arbeit in Berlin bekommen an Feier
an welchem minä zu: mikä, minkä, mitä
an (örtlich) luo, luona (meist durch Kasus ausgedrückt)
an welchem minä
gewöhnen an totuttaa (+ill)
(an)glotzen töllistellä
an Feiertagen pyhäpäivänä/pyhinä
pyhäpäivänä/pyhinä an Feiertagen
absichtlich tahalla+anAdjektiv
verärgert
Example:Liisa ist verärgert über diese Sache.
Ich bin stark verärgert.
harmissa(an)
Example:Liisa on harmissaan siitä asiasta.
Olen kovasti harmissani .
Adjektiv
Karte f kart|ta, -anSubstantiv
an-, verordnen käskeä
amüsiert sein, Vergnügen an etwas finden
Example:Liisa fand riesiges Vergnügen an Markkus Geschichten.
huvittunut
Example:Liisa oli kovasti huvittunut Markun jutuista.
Adjektiv
an der Tafel laidassa
von jetzt an tästä lähin
an etwas teilnehmen osallistua
von Anfang an alusta alkaen
Schau mich an! Katso minua!
sich anlehnen an nojata, nojautua
ich rufe an soitan
etwas aussetzen an moittia
an Zahlungs Statt maksun sijasta
zum Andenken an muistoksi
wer fängt an? kuka aloittaa?
an Land gehen nousta maihin
Grüße an Kirsi terveisiä Kirsille
Grüße an Kerstin terveisiä Kerstinille
Fang nicht an! Älä aloita!
an irgendeinem Abend jonakin iltana
an etwas erkranken sairastua
wem, an wen kenelle (zu: kuka, kenen, ketä)
an sich, eigentlich itse asiassa
an Gott glauben uskoa Jumalaan
Seite an Seite, nebeneinander rinnakkain
von da an siitä alkaen
an der Esplanade Esplanadilla
mir, an mich minulle (zu: minä, minun, minua)
Wer ruft an? Kuka soittaa?
an der Kapelle kapelin kohdalta
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.01.2022 10:50:14
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (FI) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken